A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Herinrichting Tzummarum
Opdrachtgever

Gemeente Franekeradeel

Aanvang project

Juli 2017

Contactpersoon

A. (Anne) van Straten

Status project

Opgeleverd

Het project
In opdracht van gemeente Franekeradeel voeren wij de werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting Tzummarum uit. Het gebied vanaf de rotonde Swaerderwei naar de kruising met de Kade wordt aangepakt. Ook een deel van de weg van de Hegesylsterwei en de Kleasterwei worden heringericht. Het project wordt in 7 fases uitgevoerd. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan het einde van 2017 gereed. 

Ontstaan van het ontwerp
Een groep bestaande uit inwoners van Tzummarum, Dorpsbelang, gemeente Franekeradeel en een landschapsarchitect hebben samengewerkt om te komen tot een mooi en gedegen ontwerp voor de herinrichting van Tzummarum. Een aantal wensen is in het ontwerp verwerkt zoals een vrijliggend fiets-/voetpad aan de zuidzijde van de Swaerderwei, extra verhoging en aandachtszone op de T-splitsing Buorren/Skoalstrjitte ten behoeve van schoolgaande kinderen en versmalling van de rijbaan van 6 naar 5 meter in de Buorren in verband met de groene inrichtingswensen met bomen. Bijkomend voordeel is dat deze inrichting dwingt tot verlaging van de snelheid

Bijzonderheden
Door de zout- en gaswinning heeft Noordwest Friesland te maken met bodemdaling. Daardoor is er  o.a. wateroverlast, verzakken de wegen, bruggen en gebouwen. De provincie en de gemeenten Harlingen en Franekeradeel hebben afspraken gemaakt met de zout- en gaswinners om deze schade te herstellen en te compenseren. Een onderdeel van deze compensatie wordt de Maatschappelijke Plus genoemd. Met het beschikbare geld worden de dorpen Oosterbierum, Tzummarum, Sexbierum en Wijnaldum opgeknapt.