A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Reductie invalshoek B

Onderdeel van het energie auditplan is het energie management actieplan. Hierin zijn onze concrete CO2-reductiemaatregelen en reductiedoelstellingen beschreven. In 2015 is de doelstelling geformuleerd om in 2019 7% per euro omzet ton CO2 reductie te bewerkstelligen (in scope 1 en 2). De voortgang met betrekking tot de reductiedoelstellingen wordt regelmatig geanalyseerd in de periodieke voortgangsrapportage en zowel intern als extern gecommuniceerd. Om te borgen dat de doelstelling gehaald wordt, stellen wij jaarlijks een Energie management actieplan op.

Energie audit verslag 2019 / energie management actieplan 2020

Energie audit verslag 2018 / energie management actieplan 2019

Energie audit verslag 2017 / energie management actieplan 2018