A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Milieu

Milieu

Onze vestiging in Sondel is voorzien van zonnepanelen en daarmee energieneutraal. Daarnaast proberen wij onze CO2 uitstoot terug te brengen door zo veel als mogelijk te carpoolen, aan- en afvoer van materieel en materiaal te combineren en de rijtijden kort te houden.

De CO2-Prestatieladder stimuleert ons om onze eigen energieverbruik en CO2-uitstoot te kennen én te verminderen. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en materieel en het gebruik van duurzame energie. Het doel van de ladder is dan ook om je eigen CO2-uitstoot en die van onze leveranciers te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om die uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering terug te dringen.

Beleidsverklaring

CO2-footprint (eis 3.A.1)

Doelstelling:
Aannemersbedrijf A. Faber B.V. heeft zich tot doel gesteld om het CO2-Bewust certificaat te behalen voor niveau 3 en in 2019 7% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van het jaar 2014.

Voor het referentiejaar 2014 is de CO2-footprint berekend.

CO2-footprint 2017
CO2-footprint 1e half jaar 2018
CO2-footprint 2018

Overig

Energie auditplan (eis 3.B.2)

Onderdeel van het energie auditplan is het energie management actieplan. Hierin zijn onze concrete CO2-reductiemaatregelen en reductiedoelstellingen beschreven. De voorgang met betrekking tot de reductiedoelstellingen wordt regelmatig geanalyseerd in de periodieke voortgangsrapportage en zowel intern als extern gecommuniceerd. Om te borgen dat de doelstelling gehaald wordt, stellen wij jaarlijks een Energie Management actieplan op.

Communicatieplan (eis 3.C.2)

Het communicatieplan beschrijft de wijze waarop Aannemersbedrijf A. Faber B.V. haar ambities en maatregelen op het gebied van CO2-reductie zowel intern als extern kenbaar maakt. Uitgangspunt daarbij is de CO2-footprint. De communicatie is niet eenmalig maar structureel van aard.
De CO2-communicatie moet bijdragen aan bewustwording (kennis), veranderingsbereidheid (houding) en vermindering (gedrag).

Initiatieven (eis 3.D.1)

Aan de doelstellingen om de CO2-uitstoot te verminderen zijn Co2-initiatieven gekoppeld. Wij richten ons op de initiatieven het nieuwe rijden, banden op spanning, klimaatcoalitie, samen slim besparen en de Duurzame Leverancier.

Nieuwsbrief 1e half jaar 2017
Nieuwsbrief 2e half jaar 2017
Nieuwsbrief 1e half jaar 2018
Nieuwsbrief 2e half jaar 2018

(Water) bodemsaneringen (BRL SIKB 7000 protocol 7001)

Bodemsanering is het proces om een stuk grond vrij van bodemverontreiniging te maken. Hiervoor bestaan diverse methoden en technieken. De keuze en uitvoering hangen onder andere af van de plaats, de aard en de ernst van de vervuiling en van de functie van de bodem (wonen, industrie, landbouw…).

De normen waaraan grond moet voldoen zijn vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit. In dit besluit staan de kwaliteitseisen waaraan bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen wanneer deze op of in de bodem of in oppervlaktewater worden toegepast.

Op talloze manieren kunnen chemische stoffen, minerale oliën en andere milieugevaarlijke materialen als zware metalen en Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) in het milieu komen. Bodemvervuiling ontstaat soms ook door lekkende, ondergrondse tanks.

Wij hebben ruime ervaring in het efficiënt uitvoeren van saneringen.