A Faber Grond-, water- en wegenbouw in Noord-Nederland
Milieu

(Water) bodemsaneringen (BRL SIKB 7000 protocol 7001)

Bodemsanering is het proces om een stuk grond vrij van bodemverontreiniging te maken. Hiervoor bestaan diverse methoden en technieken. De keuze en uitvoering hangen onder andere af van de plaats, de aard en de ernst van de vervuiling en van de functie van de bodem (wonen, industrie, landbouw…).

De normen waaraan grond moet voldoen zijn vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit. In dit besluit staan de kwaliteitseisen waaraan bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen wanneer deze op of in de bodem of in oppervlaktewater worden toegepast.

Op talloze manieren kunnen chemische stoffen, minerale oliën en andere milieugevaarlijke materialen als zware metalen en Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) in het milieu komen. Bodemvervuiling ontstaat soms ook door lekkende, ondergrondse tanks.

Wij hebben ruime ervaring in het efficiënt uitvoeren van saneringen.

CO2 Prestatieladder

Onze vestigingen in Sondel en Bolsward zijn voorzien van zonnepanelen en daarmee energieneutraal. Daarnaast proberen wij onze CO2 uitstoot terug te brengen door zo veel als mogelijk te carpoolen, aan- en afvoer van materieel en materiaal te combineren en de rijtijden kort te houden.

De CO2 Prestatieladder stimuleert ons om onze eigen energieverbruik en CO2-uitstoot te kennen én te verminderen. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en materieel en het gebruik van duurzame energie. Het doel van de ladder is dan ook om je eigen CO2-uitstoot en die van onze leveranciers te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om die uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering terug te dringen.

Alle documenten die betrekking hebben op de CO2 Prestatieladder zijn hier te vinden.